3000-1603 กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ
บทที่1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการออกกำลังกาย
โดยอาจารย์ รณชัย อ่อนสุดรักษ์.
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด


ข้อที่ 1)
การออกกำลังกายมีความหมายว่าอย่างไร
   การที่ร่างกายทำงานหนักเพิ่มขึ้นจากสภาวะปกติแต่ก่อให้เกิดผลดีต่อร่างกาย
   กิจกรรมที่ก่อให้เกิดพัฒนาการต่างๆของร่างกาย
   การทำกิจกรรมที่มีความหนักแล้วส่งผลกระทบต่อระบบของร่างกาย
   กิจกรรมที่ก่อให้เกิดสภาวะที่สมบูรณ์ของสุขภาพ

ข้อที่ 2)
ในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพมีหลักการปฎิบัติอย่างไร
   ออกกำลังกายตามความต้องการหรือความพร้อมของตนเอง
   ออกกำลังกาย 45 นาที-1.30 ชั่วโมง 3 วันต่อสับดาห์
   ออกกำลังกาย 3 ชั่วโมง 3 วันต่อสับดาห์
   ออกกำลังกายตามความสะดวก

ข้อที่ 3)
ในการออกกำลังกายข้อใดที่มีผลต่อบุคลิกภาพมากที่สุด
   ขนาดร่างกายสมส่วน
   ดวงตาแจ่มใส
   ผิวพันดูดี
   เส้นผมแข็งแรง

ข้อที่ 4)
หลักการเลือกกิจกรรมการออกกำลังกายข้อใดสำคัญที่สุด
   เพศ
   อายุ
   สมรรถภาพทางกาย
   โรคภัยใข้เจ็บ

ข้อที่ 5)
หลักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพข้อใดที่เป้นแรงจูงใจในการออกกำลังกายมากที่สุด
   เหมาะสมกับสภาพพร่างกาย
   สามารถควบคุมความหนักได้ด้วยตนเอง
   สามารถปฎิบัติเป็นประจำสมำเสมอ
   มีความเสี่ยวอันตรายน้อย

ข้อที่ 6)
ในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกีฬาประเภทใดที่สามารถออกกำลังกายได้ง่ายและประหยัดที่สุด
   กรีฑา
   ฟุตบอล
   ตะกร้อ
   บาสเกตบอล

ข้อที่ 7)
ในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพช่วงเวลาใดเหมาะสมที่สุดในการออกกำลังกาย
   เช้า
   กลางวัน
   เย็น
   ตอนกลางคืน

ข้อที่ 8)
Bmiใช้เป็นเครื่องมือชี้วัดอะไรที่เกี่ยวข้องกับร่างกาย
   ภาวะความแข็งแรงของร่างกาย
   ภาวะความอ่อนตัวของร่างกาย
   ภาวะดัชนีมวลกาย
   ภาวะอัตราการเต้นของหัวใจ

ข้อที่ 9)
MHR มีส่วนช่วยในเรื่องใดของการออกกำลังกาย
   การควบคุมความหนักของการออกกำลังกาย
   แนวทางชี้สภาพสมรรถภาพทางกาย
   แนวทางการเลือกกิจกรรมการออกกำลังกาย
   แนวทางการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย

ข้อที่ 10)
ในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพควรให้มีการพัฒนาสมรรถภาพทางด้านใดมากที่สุด
   ระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจ
   ความแข็งแรง
    ความอดทน
   ความว่องไว